12- فقه و احکامRSS

درج کتاب شما

المبسوط : فی فقه الامامیه جلد 1

المبسوط : فی فقه الامامیه المجلد 1 اشاره: سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، 460 - 385ق عنوان و نام پدیدآور : المبسوط : فی فقه الامامیه/ تالیف ابی جعفر محمدالحسن بن علی الطوسی؛ صححه و علق علیه محمدتقی الکشفی. مشخصات نشر : طهران: المکتب المرتضویه، [1363؟]. مشخصات ظاهری : 8ج. شابک : 3500ریال(دوره کامل) ؛ 6000ریال:ج.3 ؛ 6000ریال:ج.4 یادداشت : تصحیح و تعلیق جلد 3 - 8 توسط محمدالباقر البهبودی یادداشت : ج 3، 4 (چاپ دوم: 1373). یادداشت : ج.1 (چاپ دوم: 1378ق.= 1336). یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. موضوع : فقه جعفری -- قرن 5ق. شناسه افزوده : کشفی، محمدتقی، 1304 - ، مصحح شناسه افزوده : بهبودی، محمدباقر، 1308 - ، مصحح رده بندی کنگره : BP158/5/ط9م2 1363 رده بندی دیویی : 297/342 شماره کتابشناسی ملی : م 63-2558 ص: 1 هذا الکتاب ...: مقدمه؛ [کتاب الطهاره]؛ کتاب الصلاه؛ کتاب الزکاه؛ کتاب الفطره؛ کتاب قسمه الزکاه و الأخماس و الأنفال؛ کتاب الصوم؛ کتاب الاعتکاف؛ کتاب الحج؛ کتاب الضحایا و العقیقه
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 9
السجود علی التربه الحسینیه

السجود علی التربه الحسینیه اشاره: الحسینی المرعشی الشهرستانی، عبدالرضا، 1340؟ - 1418ق. السجود علی التربه الحسینیه / تألیف عبدالرضا الحسینی الشهرستانی؛ تحقیق حیدر الجد. - کربلاء: قسم الشؤون الفکریه والثقافیه فی العتبه الحسینیه المقدسه، 1431ق. = 2010م. ص32. – (قسم الشؤون الفکریه والثقافیه؛ 42). المصادر: ص29 - 31؛ وکذلک فی الحاشیه. 1 . السجود (فقه) – مطالعات تطبیقیه . 2 . السجود – أحادیث – دراسه وتحقیق. 3. التربه الحسینیه – فضائل. 4 . السجود والتربه الحسینیه – فلسفه. ألف. الجد، حیدر، محقق. ب . عنوان. 3س 58ح/ BP 186 / 508 تمت الفهرسه قبل النشر فی مکتبه العتبه الحسینیه المقدسه ص: 1 هذا الکتاب ...: مقدمه المحقق؛ منهجنا فی التحقیق؛ السید عبد الرضا الشهرستانی؛ بسم الله الرحمن الرحیم؛ المصادر؛ المحتویات
مطالعه کتاب

زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1