مذاهب و فرق اسلامیRSS

درج کتاب شما

بحوث فی الملل و النحل جلد 1

بحوث فی الملل و النحل - الجزء الأول (الحنابله) اشاره: سرشناسه : سبحانی تبریزی جعفر، - 1308 عنوان و نام پدیدآور : بحوث فی الملل و النحل : دراسه موضوعیه مقارنه للمذاهب الاسلامیه تالیف جعفر السبحانی مشخصات نشر : قم اداره الحوزه العلمیه بقم الجماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم موسسه النشر الاسلامی 1414ق = - 1372. فروست : (موسسه النشر الاسلامی جامعه المدرسین بقم 720، 721، 722، 723، 725: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 1، 26) شابک : بها:3400ریال ج 1)بهای هرجلدمتفاوت ؛ بها:3400ریال ج 1)بهای هرجلدمتفاوت ؛ بها:3400ریال ج 1)بهای هرجلدمتفاوت ؛ بها:3400ریال ج 1)بهای هرجلدمتفاوت وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : ج 1 (چاپ دوم 1371)؛ بها: 1800 ریال یادداشت : جلد اول و چاپ دوم 1415ق = 1373؛ بها: 4000 ریال جلد پنجم (چاپ دوم 1415ق = 1373)؛ بها: 5500 ریال (موسسه النشر الاسلامی جامعه مدرسین بقم )724 یادداشت : جلد اول (چاپ چهارم 1416ق = 1374؛ بها: 6500 ریال یادداشت : ج 4(چاپ پنجم 1417ق = 1375)؛ 7600 ریال یادداشت : ج 7(چاپ اول 1416ق = 1374)؛ 10000 ریال یادد ...
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 9
المتکلم و الصفات

المتکلم والصفات اشاره: سرشناسه : سبحانی تبریزی جعفر، - 1308 عنوان و نام پدیدآور : المتکلم و الصفات الخبریه تالیف جعفر السبحانی مشخصات نشر : قم موسسه الامام الصادق علیه السلام 1424ق = 1382. مشخصات ظاهری : ص 78 فروست : (سلسله المسائل العقائدیه 7) شابک : 964-357-065-7 2500ریال ؛ 964-357-065-7 2500ریال یادداشت : عربی یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس عنوان دیگر : الصفات الخبریه موضوع : خدا -- صفات شناسه افزوده : موسسه امام صادق ع رده بندی کنگره : ‮ BP218 ‮ /س2م2 1382 رده بندی دیویی : ‮ 297/42 شماره کتابشناسی ملی : م 82-36857 هذا الکتاب ...: مقدّمه المؤلف؛ المتکلّم؛ 1- نظریه المعتزله؛ 2- نظریه الحکماء؛ 3- نظریه الأشاعره؛ فی حدوث کلامه سبحانه أو قدمه؛ الصفات الخبریه؛ کلمه شیخ الأزهر
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1